อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


เมื่อวันพุธวันที่ 28 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายไพบูลย์  บังจันทร์ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
และวันพุธวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายไพบูลย์  บังจันทร์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 266
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :