อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ บังจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
098-3287608

นายจำลอง ศรีคำภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
086-2272245

นายบัญชา สารรัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
083-3478785

นายหนึ่งบรรชา อ้อคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
086-2362310

นายนุกูล บำรุงเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
087-2149603