อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
สมาชิกสภา

นายประจักร สุบิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ส.อบต.ม.12
087-2252739

นางสีลา สุขสอาด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
089-4193991

นายชัยวัฒน์ ฉลาดเอื้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
087-2357278

นางบุญนำ จันทะพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.1
085-4136428

นายบุญสวน เวียงนนท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.2
080-7628327

นางสาวธารทิพย์ สมุทรเขต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.3
095-6021478

นายสมหวัง สุตะคาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.5
086-0476613

นายบาง ช่องวารินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.6
082-4021784

นางลำยวน ปราบสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.7
098-2356510

นายไพทูรย์ ไพรจันดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.8
087-7724729

นายชาญ นนทะภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.9
088-3269243

นางประกาย คุณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.10
098-4413873

นายถาวร อันทะชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ม.11
088-3033491