อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
สำนักปลัด

นายนุกูล บำรุงเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
087-2149603

นางณภัชชา พงศ์ศาสตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
093-6966632

นางสาววิมลลักษณ์ นิลผาย
หัวหน้าสำนักปลัด
061-6155195

นางณัฐฐินันท์ กระลาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
087-8630288

นายศรายุทธ โชคแสน
นักวิชาการศึกษา
089-4172428

นายอดิศักดิ์ มิตรอุดม
นิติกร

นายจำนงค์ หินชนะ
นักจัดการงานทั่วไป
094-4740585

นายภูริศ จัตุโพธิ์
นักวิชาการเกษตร
043501853

นายพชร ถาบุญเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-0628152

นายณรงค์ เวียงนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
094-4718447

นางไพรินทร์ วงษ์แหวน
ครู คศ.2

นางรจนา แสนบัว
ครูชำนาญการ

สิบเอกเมธัส วิรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
092-7865534

นางสุภาพ มาศวรรณา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปวีณา ปักษาไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลพร สัตยาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา ศรีคำภา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาตยา ก้านสารชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางบับภา นนทะภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิญญา วิรัตน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสาริกา สารรัตน์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนุชรัตน์ สดใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายชัยกมล ภาคฤทธิ์
ผู้ช่วยนิติกร

นายฉลวย แก้วประเสริฐ์
พนักงานขับรถยนต์

นายก้าวศิริ เกตุเหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นายชัยพิพัฒน์ สุระชัย
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางมยุรี ศรีอุดร
คนงานทั่วไป

นางหนูไกร ชินสมบัติ
คนงานทั่วไป