อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มิ.ย. 67 22
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 14 มิ.ย. 67 30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18 ม.ย. 67 62
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2567 11 มี.ค. 67 92
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 11 มี.ค. 67 86
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 66 ถึง มีนาคม 66) 19 ม.ย. 66 297
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ม.ย. 66 282
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค. 66 279
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 14 ก.พ. 66 309
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2566 14 ก.พ. 66 291
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 16 ม.ค. 66 319
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 65 341
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 8 พ.ย. 65 385
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 18 ต.ค. 65 398
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2565 18 ต.ค. 65 397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยงานประปา งานสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 386
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 16 ก.ย. 65 400
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 ส.ค. 65 438
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 12 ก.ค. 65 447
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 580
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 ก.ค. 65 452
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 24 ก.พ. 65 541
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 24 ก.พ. 65 535
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พ.ย. 64 529
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 627
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 566