อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองช่าง

นายถวิล สุ่มมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
064-3250627

นายวิฬุท ศรีอำพล
เจ้าพนักงานธุรการ
098-1476432

นายสมศักดิ์ สุภารี
นายช่างโยธา
080-6612991

นายทินกร มะโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
087-2266232

นายจตุภูมิ ปกป้อง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
065-1452654

นายศุภชัย เวียงวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา