อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ

นายนุกูล บำรุงเอื้อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
087-2149603

นางณภัชชา พงศ์ศาสตร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
093-69666632

นางสาววิมลลักษณ์ นิลผาย
หัวหน้าสำนักปลัด
061-6155195

นายถวิล สุ่มมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
064-3250627

นางสาวจารุวรรณ สุทนต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
095-6479425

นางประหยัด ทะวะโร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-7556481