อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

นางประหยัด ทะวะโร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
085-7556481

น.ส.ขวัญใจ อันทะไชย
นักพัฒนาชุมชน
081-0609887

นายประมวล ภาษี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
088-3052543

นางสาวนฤมล ศรีสนอง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ