อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน

นางสาวรุจรินทร์ ปะกิริโย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
088-3174201