อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
 
 
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอธวัชบุรีจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
น้อย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเมืองน้อย พื้นที่ ๑๘.๑๘ ตารางกิโลเมตร
๑.๑ ที่ตั้งอาณาเขต
       ทิศเหนือติดกับตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
       ทิศใต้ติดกับตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
       ทิศตะวันออก .ติดกับตำบลเหล่า กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง และตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ
       ทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
ระยะห่างจากจังหวัด ๑๘ กิโลเมตร

๑.๒ ประชากร
 
หมู่ที่
 
หมู่บ้าน/ชุมชน
ปี ๒๕๖๖
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
บ้านเมืองน้อย ๑๗๒ ๒๕๘ ๓๐๕ ๕๖๓
บ้านสวนอ้อย ๑๔๓ ๒๕๖ ๒๘๑ ๕๓๗
บ้านหนองแดง ๑๐๐ ๑๕๓ ๑๗๖ ๓๒๙
บ้านมะยาง ๑๐๐ ๑๗๘ ๑๖๙ ๓๔๗
บ้านหนองมะแซว ๑๐๙ ๒๒๑ ๑๘๙ ๔๑๐
บ้านยางสินไชย ๑๒๗ ๑๖๕ ๑๖๖ ๓๓๑
บ้านหนองเบิด ๑๒๖ ๒๒๙ ๒๑๘ ๔๔๗
บ้านหนองไผ่น้อย ๑๓๓ ๑๓๒ ๑๔๗ ๒๗๙
บ้านหนองลาดควาย ๙๔ ๑๑๗ ๑๒๑ ๒๓๘
๑๐ บ้านโนนตังหมอง ๑๓๕ ๒๒๒ ๒๑๖ ๔๓๖
๑๑ บ้านหนองมันปลา ๑๑๘ ๑๘๖ ๑๖๘ ๓๕๔
๑๒ บ้านเมืองน้อย ๑๒๔ ๑๙๖ ๒๑๒ ๔๐๘
๑๓ บ้านมะยาง ๘๒ ๑๕๐ ๑๗๑ ๓๒๑
 
รวม
 
๑,๕๖๓
 
๒,๔๖๓
 
๒,๕๓๙
 
๕๐๐๒
 
๑.๓ ลักษณะอาชีพของประชากร
        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำสวน และการ
เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ
        สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำในการทำการเกษตร
๑.๕ ลักษณะภูมิอากาศ
      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ๓ ฤดู
ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเดือนที่ร้อนที่สุด คือเดือนเมษายน
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เตือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเดือนที่มีฝนซุกที่สุด คือเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเดือนที่หนาวที่สุด คือเตือนมากราคม
๑.๖ รูปแบบการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. บ้านเมืองน้อย                               หมู่ที่ ๑
๒. บ้านสวนอ้อย                                หมู่ที่ ๒
๓. บ้านหนองดินแดง                          หมู่ที่ ๓
๔. บ้านมะยาง                                   หมู่ที่ ๔
๕. บ้านหนองมะแชว                          หมู่ที่ ๕
๖.บ้านยางสินไชย                              หมู่ที่ ๖
๗. บ้านหนองเบิด                              หมู่ที่ ๗
๘. บ้านหนองไผ่น้อย                         หมู่ที่ ๘
๙. บ้านหนองลาดควาย                      หมู่ที่ ๙
๑๐. บ้านโนนตังหมอง                        หมู่ที่ ๑๐
๑๑. บ้านหนองมันปลา                        หมู่ที่ ๑๑
๑๒. บ้านเมืองน้อย                             หมู่ที่ ๑๒
๑๓. บ้านมะยาง                                 หมู่ที่ ๑๓
 
๒. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
๒.๑ การคมนาคม/จราจร
       การเดินทางเข้าสู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สามารถเดินทางโดยรถยนต์
ระยะทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร
๒.๒ ประปา
          ๒.๒.๑  จำนวนครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  จำนวน ๑,๓๓๑   ครัวเรือน
          ๒.๒.๒  หน่วยเจ้าของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
          ๒.๒.๓  น้ำประปาที่ผลิตได้    จำนวน ๑.๕๐๐  ลบ.ม./วัน
          ๒.๒.๔  น้ำประปาที่ต้องการใช้   จำนวน ๑,๑๒๕  ลบ.ม./วัน
          ๒.๒.๕  แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ
                    (๑) แหล่งน้ำใต้ดิน
                    (๒) แหล่งน้ำผิวดิน
  ๒.๓  ไฟฟ้า
         ๒.๓.๑  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ๑,๓๓๑   ครัวเรือน
         ๒.๓.๒ หน่วยงานที่ดำเนินกิจการไฟฟ้า ได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
๒.๔    แหล่งน้ำ
ลำดับที่ ที่สาธารณะ เนื้อที่ พื้นที่ หมายเหตุ
หนองเมือง ๗๒ ไร่ หมู่ที่ ๑  
หนองดินกี่ ๗๖ ไร่ หมู่ที่ ๑  
หนองหว้า    ๒ ไร่ หมู่ที่ ๒  
หนองมะแซว ๒๘ ไร่ หมู่ที่ ๕  
หนองซองมอง ๑๐ ไร่ หมู่ที่ ๖  
หนองหัวลิง ๑๐ ไร่ หมู่ที่ ๑๐  
หนองเบิด ๑๐ ไร่ หมู่ที่ ๗  
หนองสนามสัตว์ ๓๕ ไร่ หมู่ที่ ๗  
หนองขมิ้น ๑๔ ไร่ หมู่ที่ ๒  
๑๐ หนองคาน้ำ  ๓ ไร่ หมู่ที่ ๓  
๑๑ หนองไผ่ล้อม ๓ ไร่ หมู่ที่ ๘  
๑๒ หนองเทาสาธารณประโยชน์  ๓๑ ไร่ หมู่ที่ ๖  
๑๓ หนองหัวคน ๑๙ ไร่ หมู่ที่ ๔  
 
๓. ด้านเศรษฐกิจ
    ๓.๑ การพาณิชยกรรมและบริการ
           ๓.๑.๑  สถานบริการน้ำมัน        จำนวน    ๕     แห่ง
           ๓.๑.๒ โรงสี                           จำนวน    ๒๐   แห่ง
           ๓.๑.๓  ฟาร์มไก่                      จำนวน    ๔     แห่ง
           ๓.๑.๔ ฟาร์มหมู                      จำนวน    ๒     แห่ง

   กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
            ๑. กลุ่มปุ้ยอินทรีย์ หมู่ ๑๒
            ๒. กลุ่มจักรสานพลาสติก
            ๓. กลุ่มเพาะเห็ดนางรมนางฟ้า
           ๔. กลุ่มสมุนไพรแปรรูปพัฒนา
           ๕. กลุ่มเมืองน้อยพัฒนาอาชีพ หมู่ ๑
           ๖. กลุ่มทอผ้าสไบขิต หมู่ ๔
           ๗.กลุ่มทอผ้าสไบขิต หมู่ ๑๓
           ๘. กลุ่มแม่บ้านทำขนม
           ๙. กลุ่มทอผ้าห่มอุ่นรัก
         ๑๐. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากผ้า
         ๑๑. กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง
         ๑๒. กลุ่มอาชีพตัดเย็บกระเป๋า

 ๓.๒  การปศุสัตว์
         ประซากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อขายและบริโภคในครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร ไก่
  เป็ด โค และกระบือ
๔. ข้อมูลด้านสังคม
    ๔.๑ ข้อมูลศาสนสถาน
             จำนวนวัด   ๑๐   แห่ง
             ๑. วัดบ้านเมืองน้อย                                           หมู่ที่ ๑
             ๒. วัดบูรพาเมืองน้อย                                         หมู่ที่ ๒
             ๓. วัดสระแก้ว                                                   หมู่ที่ ๓
             ๔. วัดราษฎร์สามัคคีมะยาง                                 หมู่ที่ ๔
             ๕. วัดหนองมะแชว                                            หมู่ที่ ๕
            ๖. วัดยางสินไชย                                               หมู่ที่ ๖
            ๗. วัดสว่างหนองเบิด                                          หมู่ที่ ๗
            ๘. วัดป่าธรรมนิยมสงเคราะห์                                หมู่ที่ ๘
           ๙. วัดหนองลาดควาย                                          หมู่ที่ ๙
         ๑๐. วัดมิ่งกลาง                                                      หมู่ที่ ๑๐
         ๑๑. วัดป่าสัจจะธรรม                                              หมู่ที่ ๑๓
 
   ๔.๒ ข้อมูลสถานศึกษา
            ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยยังไม่มีโรงเรียนในสังกัด แต่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
    สังกัด จำนวน ๓ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองน้อย
                      มีนักเรียน                                                 จำนวน       ๓๔       คน
                      มีครูผู้ดูแลเด็ก                                          จำนวน          ๑        คน
                      มีครูผู้ดูแลเด็ก                                          จำนวน          ๑        คน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบิด
                     มีนักเรียน                                                  จำนวน        ๑๓       คน
                     มีครูผู้ดูแลเด็ก                                           จำนวน           ๑       คน
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะยาง
                     มีนักเรียน                                                 จำนวน        ๓๐       คน
                    มีครู                                                          จำนวน           ๑        คน
                    มีครูผู้ดูแลเด็ก                                           จำนวน           ๑        คน
นอกจากนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
        สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    ๑. โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
                   ๒. โรงเรียนบ้านหนองเบิด
                   ๓. โรงเรียนบ้านมะยาง
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                    ๑. โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม

 ๕.ข้อมูลด้านสาธารณสุข
          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีสถานบริการด้านการสาธารณสุข ดังนี้
                       -โรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน ๑ แห่ง
๖.ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพกู้ภัย
    ๖.๑ จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
              - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
              - จิตอาสาภัยพิบัติตำบลเมืองน้อย
              - อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
    ๖.๒ เครื่องมือ/อุปกรณ์
              - ถังดับเพลิง                                         จำนวน     ๑ ถัง
             - กระเป๋าเวชภัณฑ์                                  จำนวน     ๑ ใบ
             - เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย                            จำนวน    ๑ เปล
             - ชุดดามแขน ขา                                    จำนวน    ๑ ชุด
             - วิทยุสื่อสาร                                          จำนวน    ๖ ตัว
๗. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
      ๗.๑ ภูมิอากาศ
         อุณหภูมิสูงสุด ๓๙ องศาเซลเชียส ต่ำสุดเฉลี่ย ๑๐ องศาเซลเชียส
ฤดูร้อน        - เริ่มประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ร้อนที่สุดประมาณเดือนเมษายน
ฤดูฝน          - เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม มีฝนตกชุกประมาณเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว     - เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ หนาวที่สุดประมาณ เดือนธันวาคม - มกราคม 
View : 624