อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองคลัง

น.ส.จารุวรรณ สุทนต์
ผอ.กองคลัง
095-6479425

-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-

นางวาสนา วงศ์สมศรี
จพง.จัดเก็บรายได้
061-0739369

นางกมลพร จาตุพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
062-1687234

นางนิตยา มิตรอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ
089-7095712

นางสาววารุณี วงศ์พิมล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวราภรณ์ วิระษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

น.ส.รสรินทร์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอุดมทรัพย์ ศรีซ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมาลินี ลาศา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ