อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: ITA ประจำปี 2566 

ITA ประจำปี 2566
 
< <
ลำดับ หัวข้อ ITA คำอธิบายหัวข้อประเมิน ITA ลิงค์ URL 
1 โครงสร้าง
-แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน เป็นต้น
2 ข้อมูลผู้บริหาร  -แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสูงสุด
2. รองผู้บริหารสูงสุด
-แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ตำแหน่ง
3.รูปถ่าย
4.ช่องทางการติดต่อ

 
3 อำนาจหน้าที่  - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 - แสดงแผนดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1ปี 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯอย่างน้อยประกอบด้วย
1.ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
2.เป้าหมาย
3.ตัวชี้วัด
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
5 ข้อมูลการติดต่อ
 แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- E-mail
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 

 
8 Q&A - แสดงตำแหน่งบนเว๊บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว๊บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat Chatbot
9 Social Network  - แสดงตำแหน่งบนเว๊บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  - แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ 011
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2.รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 - แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1.ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3.ปัญหา/อุปสรรค
-เป็นรายงานผลของปี 2565

 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
 
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  -แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
-หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

 
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 -แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6เดือนแรกของปี พ.ศ.2566


 
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ -แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
18 E-Service  - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ -แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2566

21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุรายเดือน  -แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-เป็นข้อมูลแบบรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
พ.ศ.2566

22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี -แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย  งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ -เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 

23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล -เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายหรือแผนฯที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566


 
24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล -แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผน
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 

25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์อย่างน้อยประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566

26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี -แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากร เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้ายการฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี
พ.ศ.2565 
 
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่่องทางข้างต้นได้จากเว๊ปไซต์หลักของหน่วยงาน

29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  -แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
-มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผลจากการมีส่วนร่วม การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ -เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
-มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่
-เป็นการประกาศสำหรับปี 
พ.ศ. 2566

32 การสร้างวัฒนธรรม
 No Gift Policy
-แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่
-เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
-เป็นการดำเนินการในปี
 พ.ศ. 2566 

33 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
 -แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นรายงานรอบ 6 เดือน ของปี 
พ.ศ. 2566 

34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-มีข้อมูลรายละเอียดของการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 


 
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ -เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตราการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 34
-เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566  

36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมมาภิบาลของหน่วยงาน
 

37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน -แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 036 
-มีข้อมูลรายละเอียด ความก้าวหน้าและรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน ระยะเวลา6 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2566 

38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี -แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ -แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-แสดงข้อกำหนดจริยธรรม(ถ้ามี)เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม -แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม เช่น การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos&Don ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
-การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร 
-เป็นการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2566  

41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
-แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566
 
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2565 
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  แสดงความก้าวหน้าตามข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม แสดง QR Code แบบวัดEIT บนเว๊บไซต์หน่วยงาน เป็นการดำเนินการในปี 2566


 

วันที่ : 13 มีนาคม 66 View : 364
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :