อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตามมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัด)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง
 
จึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป

 
1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
View : 653