องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
สำนักปลัด

นายเชิดชัย จักรแก้ว
ปลัด อบต.

นางณภัชชา พงษ์ศาสตร์
รองปลัด อบต.

นางสาววิมลลักษณ์ นิลผาย
หัวหน้าสำนักปลัด

นางณัฐฐินันท์ กระลาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจำนงค์ หินชนะ
นักจัดการงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์ มิตรอุดม
นิติกร ชำนาญการ

นายศรายุทธ โชคแสน
นักวิชาการศึกษา

นางนิตยา มิตรอุดม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสุจิตรา ลาลุน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิชัย สระแก้ว
นักวิชาการเกษตร

นายเมธัส วิรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางไพรินทร์ วงษ์แหวน
ครู คศ.1

นางลำดวน รินทะไชย
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา วิรัตน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายชัยพิพัฒน์ สุระชัย
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางสุภาพ มาศวรรณา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปวีณา ปักษาไพร
ผู้ดูแลเด็ก

นางบับภา นนทะภา
ผู้ดูแลเด็ก

นายฉลวย แก้วประเสริฐ์
พนักงานขับรถยนต์