อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

สำนักปลัด

นายสำราญ เวียงนนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
081-5462902

นางณภัชชา พงษ์ศาสตร์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เมืองน้อย
093-6966632

นางสาววิมลลักษณ์ นิลผาย
หัวหน้าสำนักปลัด
061-6155195

นางณัฐฐินันท์ กระลาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
087-8630288

นายศรายุทธ โชคแสน
นักวิชาการศึกษา
089-4172428

นายอดิศักดิ์ มิตรอุดม
นิติกร

นายจำนงค์ หินชนะ
นักจัดการงานทั่วไป
094-4740585

นายวิชัย สระแก้ว
นักวิชาการเกษตร
086-2214028

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณรงค์ เวียงนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
094-4718447

นางไพรินทร์ วงษ์แหวน
ครู คศ.2

นางลำดวน รินทะไชย
ครู คศ.1

สิบเอกเมธัส วิรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
092-7865534

นางสาวอภิญญา วิรัตน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสุภาพ มาศวรรณา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบับภา นนทะภา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปวีณา ปักษาไพร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา ศรีคำภา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิไลพร สัตยาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนาตยา ก้านสารชัย
ผู้ดูแลเด็ก

นายชัยพิพัฒน์ สุระชัย
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายฉลวย แก้วประเสริฐ์
พนักงานขับรถยนต์

นางหนูไกร ชินสมบัติ
คนงานทั่วไป

นางมยุรี ศรีอุดร
คนงานทั่วไป