อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกครัวเรือน เพื่... วันที่ 29 พ.ย. 65 (ดูู 4)

วันปิยมหาราช กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. เนื่องในวันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันท... วันที่ 23 ต.ค. 65 (ดูู 72)

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโ... วันที่ 12 ต.ค. 65 (ดูู 36)

โครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวา ประตูระบายน้ำ ม.5

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาท... วันที่ 10 ต.ค. 65 (ดูู 35)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่... วันที่ 28 ก.ย. 65 (ดูู 45)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( การทำหมูฝอย ) วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประธานเปิดงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานพนักงานและส... วันที่ 26 ส.ค. 65 (ดูู 156)

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย/ชมรมกำนันผู้... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 66)

กิจกรรม “ ดำนา เอาแฮง ฮักแพง แบ่งปัน” ปี 2565ณ แปลงนารวมกลุ่มนาแปลงใหญ่เมืองน้อย หมู่ 12 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มอบหมายให้ นายบัญชา สารรั... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 68)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2564 อง... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 239)

เปิดศูนย์พักคอย Community Isolation ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับผู้นำ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 218)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ออกปฏิบัติหน้าที่ ต... วันที่ 8 ก.ค. 64 (ดูู 232)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองน้อย อาสาสมัครสาธารณสุขประ... วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ดูู 251)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กรณีพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ออกฉีดพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหน... วันที่ 23 มิ.ย. 64 (ดูู 685)

โครงการเวทีประชาคม อบต.เมืองน้อย พบประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการเวทีประชาคม อบต.เมืองน้อย พบประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ... วันที่ 5 พ.ค. 64 (ดูู 718)

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 ... วันที่ 30 ม.ย. 64 (ดูู 253)

โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วน... วันที่ 7 ม.ย. 64 (ดูู 704)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 432)

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 499)

อบรมการจัดทำแผนทีภาษี

อบรมการจัดทำแผนทีภาษี... วันที่ 16 ก.ย. 61 (ดูู 437)

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564

gallery ... วันที่ 15 ก.ค. 61 (ดูู 465)