อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 21 มี.ค. 66 4
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 1
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 1
ขอเชิญร่วมงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 มี.ค. 66 1
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับตำบลเมืองน้อย/ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 21 มี.ค. 66 1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 15 ก.ย. 65 152
พิธีเปิดการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 11 ม.ย. 65 217
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย 7 ม.ย. 65 246
มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 31 มี.ค. 65 241
การรับฟังความคิดเห็นในการรับบริการสำหรับผู้พิการตำบลเมืองน้อย 30 มี.ค. 65 266
การร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น 30 มี.ค. 65 271
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 30 มี.ค. 65 283
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 22 มี.ค. 65 286
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 21 มี.ค. 65 271
สำนักงาน ปปช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มี.ค. 65 251
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 266
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 275
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 2 มี.ค. 65 260
รอบรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2564 28 ก.ย. 64 377
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ส.ค. 64 350
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 351
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 344
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 351
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 350
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 351
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 361
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 339
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 354
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 342
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 331