องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รอบรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2564 28 ก.ย. 64 21
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ส.ค. 64 35
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 38
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 38
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 38
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 35
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 39
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 34
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 35
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 37
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 33
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 33
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด 19 อยากกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด 30 ก.ค. 64 36
รายงานการสรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพชีวิตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 พ.ค. 64 87
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย 29 ม.ย. 64 84
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29 ม.ย. 64 78
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตจัดงานตามประเพณีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 29 ม.ย. 64 71
เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ม.ย. 64 96
เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ม.ย. 64 107
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 22 มิ.ย. 63 206
การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ 22 มิ.ย. 63 193
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 7 ม.ค. 62 367
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 29 ต.ค. 61 295
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 1 ต.ค. 61 305
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจขจัดภัยยาเสพติด รุ่นที่ 14 ปี 2561 เพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน 1 ส.ค. 61 329
ติดตามสถานการณ์น้ำจากลำน้ำยัง 1 ส.ค. 61 292
สถจ.ร้อยเอ็ดสร้างความรับรู้และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1 ส.ค. 61 380
ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 1 ส.ค. 61 290