อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 15 ก.ย. 65 72
พิธีเปิดการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 11 ม.ย. 65 150
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย 7 ม.ย. 65 163
มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 31 มี.ค. 65 168
การรับฟังความคิดเห็นในการรับบริการสำหรับผู้พิการตำบลเมืองน้อย 30 มี.ค. 65 201
การร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น 30 มี.ค. 65 199
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 30 มี.ค. 65 199
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 22 มี.ค. 65 213
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 21 มี.ค. 65 197
สำนักงาน ปปช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มี.ค. 65 175
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 188
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 200
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 2 มี.ค. 65 187
รอบรู้เรื่องการเลือกตั้ง 2564 28 ก.ย. 64 299
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ส.ค. 64 275
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 282
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 273
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 285
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 282
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 282
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 10 ส.ค. 64 285
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 10 ส.ค. 64 272
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 10 ส.ค. 64 278
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 10 ส.ค. 64 274
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 10 ส.ค. 64 258
ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ป่วยที่ติดโรคโควิด 19 อยากกลับมารักษาที่ร้อยเอ็ด 30 ก.ค. 64 280
รายงานการสรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพชีวิตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 พ.ค. 64 347
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย 29 ม.ย. 64 326
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29 ม.ย. 64 320
ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตจัดงานตามประเพณีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 29 ม.ย. 64 300