อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 66 ถึง มีนาคม 66) 19 ม.ย. 66 49
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ม.ย. 66 71
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค. 66 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 14 ก.พ. 66 89
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2566 14 ก.พ. 66 79
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 16 ม.ค. 66 94
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 65 110
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 8 พ.ย. 65 155
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 18 ต.ค. 65 170
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2565 18 ต.ค. 65 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยงานประปา งานสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 169
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 16 ก.ย. 65 178
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 ส.ค. 65 204
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 12 ก.ค. 65 227
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 333
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 ก.ค. 65 215
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 24 ก.พ. 65 319
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 24 ก.พ. 65 312
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พ.ย. 64 315
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 383
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 336
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 365
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 355
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคนขับรถยนต์กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 378
ประกาศผูขนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 339
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 64 369