องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 6
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 6
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 5
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 8
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคนขับรถยนต์กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 6
ประกาศผูขนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 64 16
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 13 ก.ย. 64 16
รายงานผลการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13 ส.ค. 64 33
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ก.ค. 64 52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 12 ก.ค. 64 47
รายงานข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 64 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 64 73
ประกาศผู้ชนะราคาชื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 29 ม.ย. 64 78
ประกาศผู้ชนะราคาชื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง 29 ม.ย. 64 78
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 21 ม.ย. 64 87
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 21 ม.ย. 64 101
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 20 ม.ย. 64 99
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 20 ม.ย. 64 100
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 20 ม.ย. 64 92
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 20 ม.ย. 64 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 61 309
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 1 ส.ค. 61 374