อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 8 พ.ย. 65 29
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 18 ต.ค. 65 41
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2565 18 ต.ค. 65 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยงานประปา งานสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 47
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 16 ก.ย. 65 54
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 ส.ค. 65 77
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 12 ก.ค. 65 105
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 100
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 ก.ค. 65 94
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 24 ก.พ. 65 197
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 24 ก.พ. 65 185
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พ.ย. 64 208
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 251
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 226
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 240
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 241
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคนขับรถยนต์กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 250
ประกาศผูขนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 229
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 64 248
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 13 ก.ย. 64 255
รายงานผลการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13 ส.ค. 64 282
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ก.ค. 64 290
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 12 ก.ค. 64 286
รายงานข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 64 312
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 64 305
ประกาศผู้ชนะราคาชื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 29 ม.ย. 64 325