อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 66 ถึง มีนาคม 66) 19 ม.ย. 66 140
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 8 ม.ย. 66 162
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค. 66 166
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 14 ก.พ. 66 195
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2566 14 ก.พ. 66 177
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 16 ม.ค. 66 202
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 13 ธ.ค. 65 217
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 8 พ.ย. 65 271
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 18 ต.ค. 65 273
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กันยายน 2565 18 ต.ค. 65 280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยงานประปา งานสำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ต.ค. 65 271
รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 16 ก.ย. 65 291
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 ส.ค. 65 311
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565) 12 ก.ค. 65 335
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 12 ก.ค. 65 462
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 ก.ค. 65 331
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 24 ก.พ. 65 422
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 24 ก.พ. 65 422
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พ.ย. 64 406
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 502
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 433
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 467
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 449
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคนขับรถยนต์กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 473
ประกาศผูขนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 439
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 64 470