องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองช่าง

นายถวิล สุ่มมาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์ เวียงนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมศักดิ์ สุภารี
นายช่างโยธา

นายทินกร มะโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา