องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

นางประหยัด ทะวะโร
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

น.ส.ขวัญใจ อันทะไชย
นักพัฒนาชุมชน

นายประมวล ภาษี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน