องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
กองคลัง

น.ส.จารุวรรณ สุทนต์
ผอ.กองคลัง

น.ส.รุจรินทร์ ปะกิริโย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวาสนา วงศ์สมศรี
จพง.จัดเก็บรายได้

นางกมลพร จาตุพงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติงาน

นายวิฬุท ศรีอำพล
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วราภรณ์ วิระษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

น.ส.รสรินทร์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอุดมทรัพย์ ศรีซ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้