อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม



ทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
    - Facebook
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★ แผนดำเนินงาน
★ การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
17. E-Service
      ข้อมูลสารสนเทศ       ระบบสารสนเทศ       หน่วยงานภายใน       ข้อมูลข่าวสาร
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
       - ประจำเดือนตุลาคม 2563
       - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
       - ประจำเดือนธันวาคม 2563
       - ประจำเดือนมกราคม 2564
       - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
       - ประจำเดือนมีนาคม 2564
       - ประจำเดือนเมษายน 2564
       - ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
       - ประจำเดือนมิถุนายน 2564
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      ►การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
       - ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
       - ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.
       - ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิมเติมฉบับที่ 40) พ.ศ.2561
      ►หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
       - ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
      ►หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
       - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35)พ.ศ.2558
       ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
       - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
       - ประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - ประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู
       - ประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
       - ประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
      ►หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
       - ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
       - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558
       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2562
       - ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
       - ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    - สายตรงนายก
          -โทร. 098-3287608 (นายกไพบูลย์ บังจันทร์)
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       - สายตรงนายก
          -โทร. 098-3287608 (นายกไพบูลย์ บังจันทร์)
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 564