องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อรวมระเบียบ/กฏหมาย วันที่ ผู้ชม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใ...

30 ต.ค. 61 122
กฏหมายเทศบาล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2...

30 ต.ค. 61 106
รวมกฏหมายเลือกตั้ง

รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ | รัฐธรรมนูญแห่งอาราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญ...

30 ต.ค. 61 111
กฏหมาย อบต.

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ...

30 ต.ค. 61 115