องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35)พ.ศ.2558

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35)พ.ศ.2558

เอกสารแนบไฟล์
วันที่ : 13 พฤษภาคม 64   View : 24