อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อรวมระเบียบ/กฏหมาย วันที่ ผู้ชม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน&n...

7 พ.ย. 66 12
​ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

7 พ.ย. 66 11
​ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2563 ...

7 พ.ย. 66 8
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบ...

20 ม.ย. 66 45
ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ...

20 ม.ย. 66 75
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

8 ม.ย. 66 46
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560

กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560 ...

8 ม.ย. 66 45
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-7-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-7-พ.ศ.25...

8 ม.ย. 66 50
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ...

8 ม.ย. 66 48
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้อง...

7 ม.ย. 66 54
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย(ฉบับที่ ๒ ) ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย(ฉบับที่ ๒ ) ๒๕๖๕...

7 ม.ย. 66 47
ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาค...

7 ม.ย. 66 47
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย...

23 พ.ค. 65 126
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจใ...

30 ต.ค. 61 275
กฏหมายเทศบาล

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2...

30 ต.ค. 61 235
รวมกฏหมายเลือกตั้ง

รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ | รัฐธรรมนูญแห่งอาราชณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญ...

30 ต.ค. 61 259
กฏหมาย อบต.

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ...

30 ต.ค. 61 245