องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
 
"เมืองน้อยพัฒนา    การศึกษาก้าวไกล   เศรษฐกิจสดใส   ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม"
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1.      จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2.      รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.      ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.      ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.      ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
6.      ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7.      คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.      การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
9.      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.      การคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบกมีความสะดวก
2.      การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดินและที่สาธารณะ  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.      รณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4.      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.      ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
6.      ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7.      คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.      การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
9.      ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา  1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  และวิศวกรรมจราจรทางบกภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  1.2  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มี
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา  1.3  จัดให้มี  พัฒนา  ปรับปรุงและบำรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
         
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา  2.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา  3.1  การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอ
ทั่วถึงได้มาตรฐานและสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา  3.2  ส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม                
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
แนวทางการพัฒนา  3.3  พัฒนา  และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐานทั่วทั้ง
จังหวัด
แนวทางการพัฒนา  3.4  เสริมสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ดำรงตนอยู่
                              ในสังคมปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน มีความสุขตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา  4.1  สนับสนุนการพัฒนาให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ
                             และทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา  4.2  จัดให้มีและบำรุงรักษาตลาด  เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา  4.3  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรอินทรีย์
แนวทางการพัฒนา  4.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา  5.1  มุ่งเน้นการป้องกันโดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
                             ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา  5.2  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ                                          ทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางการพัฒนา  5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา  5.4   เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย
แนวทางการพัฒนา  5.5  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  แข่งขันกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา  5.6  จัดให้มีและสนับสนุนสุสานและฌาปนสถาน
แนวทางการพัฒนา  5.7  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             โดยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิด
                             ประโยชน์สูงสุดและคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา  5.8  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย  การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา  6.1  ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสาธารณสุขหมู่บ้าน  และกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนา  6.2  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
แนวทางการพัฒนา  6.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ร่วมมือแลเกื้อกูลกัน
 ในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา  6.4  ปรับปรุงและพัฒนาความรู้   ความสามารถบุคลากร
แนวทางการพัฒนา  6.5  พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได้
แนวทางการพัฒนา  6.6  ปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย
 สะดวก  เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
 
เป้าประสงค์
 
             องค์การบริหารส่วนตำตำบลเมืองน้อย  มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้
๑.      ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒.      เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓.      การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔.      การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

...................................................................
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่
View : 508