องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 9 มี.ค. 64 53
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 ต.ค. 63 76
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 27 ม.ค. 63 94
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 พ.ย. 62 94
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 28 ธ.ค. 61 126
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พ.ย. 61 127
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 2561 1 พ.ย. 61 132
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2561 1 พ.ย. 61 351