องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ให้ปิดประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ให้ทราบโดยทั่วกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบนี้

วันที่ : 20 เมษายน 64   View : 120
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :