องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

 

วันที่ : 27 มกราคม 63   View : 95
รายงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน 2561  (ดู 133)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2561  (ดู 352)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 127)
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  (ดู 126)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดู 95)
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  (ดู 95)
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดู 76)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :