อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: ITA ประจำปี 2566ITA ประจำปี 2566
 

 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ลิงค์ URL
ด้านข้อมูลพื้นฐาน
1 O1 โครงสร้าง
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3 อำนาจหน้าที่
4 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 O8 Q&A
9 O9 Social Network  
10 O10 นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
11 O11 เเผนดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
12 O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
13 O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
15 O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 O18 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
20 O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566)
21 O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนเเรก ของปี พ.ศ. 2566
22 O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี พ.ศ. 2565)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เป็นนโยบายหรือแผนฯที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566)
24 O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรพยากรบุคคล
25 O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566)
26 O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
30 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
31 O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32 O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
33 O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
34 O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละการประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
35 O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละการประพฤติมิชอบ (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566)
แผนการป้องกันการทุจริต
36 O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37 O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี รอบ 6 เดือน (6 เดือนเเรก ของปี พ.ศ. 2566)
38 O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี พ.ศ. 2565)
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
39 O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   (ดำเนินการในปี พ.ศ.2566)
40 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (ดำเนินการในปี พ.ศ.2566)
41 O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2566)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565)
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566)

วันที่ : 13 มีนาคม 66 View : 16
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :