อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายไพบูลย์  บังจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ตัวแทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับตัวแทน ประชาชนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จำนวน 32 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ร่วมทั้งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 มีนาคม 65 View : 238
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :