อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อแผนงาน/งบประมาณ วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี&n...

23 พ.ค. 65 84
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 ...

21 ม.ย. 64 177
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ...

21 ม.ย. 64 196
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ...

19 ม.ย. 64 169
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจข...

22 พ.ย. 61 219
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวะระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand)&nb...

22 พ.ย. 61 211
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเมืองน้อย

ประกาศเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น...

22 พ.ย. 61 218
แผนดำเนินการ 2561

แผนดำเนินการ 2561...

14 พ.ย. 61 219
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อบต.เมืองน้อย

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ...

14 พ.ย. 61 223
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ...

13 พ.ย. 61 230
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2562...

8 พ.ย. 61 219
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ 2561...

1 พ.ย. 61 249
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)...

31 ต.ค. 61 226
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต...

31 ต.ค. 61 233
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562...

31 ต.ค. 61 252
แผยยุทธศาตร์

แผยยุทธศาตร์ -รอข้อมูล- ...

12 ต.ค. 60 299
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สามารถดาวน์โ...

12 ต.ค. 60 310