องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
         ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะเวลา 3 (พ.ศ.2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and transparency ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น 10  ตัวชี้วัด ดังนี้
          1.) การปฏิบัติหน้าที่
          2.) การใช้งบประมาณ
          3.) การใช้อำนาจ
          4.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
          5.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
          6.) คุณภาพการดำเนินงาน
          7.) ประสิทธิภาพของการสื่อสาร
          8.) การปรับปรุงระบบการทำงาน
          9.) การเปิดเผยข้อมูล
          10.) การป้องกันการทุจริต
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อที่ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 

เอกสารแนบไฟล์
วันที่ : 13 พฤษภาคม 64   View : 21