องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29  “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคม  ของทุกปี  นั้น
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ประจำปีงบประมาณ  2563  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2563  ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบไฟล์
วันที่ : 21 เมษายน 64   View : 51